Page title

اگردرزندگی حس رضایت ندارید و اتفاقات روزمره و یا انسان های پیرامونتان شمارا ازمرکز دایره وجودتان دور می کند، این نتیجه باورهای ذهنی است که به صورت غیر صحیح درذهن شما شکل گرفته است.برای تجربه حس رضایت درزندگی می بایست باورهای ذهنی خود را متحول کنید و مسلما هرتحولی درزندگی شما وابسته به تحولی دردرون شماست.

این تحول هنگامی صورت می پذیرد که تحول را ازصمیم قلب بخواهید ودرجهت آن قدم بردارید.با اولین گام، کائنات با شما همسو می شود و شما را دراین راه یاری می دهد و تا قبل ازآن همه چیز همان طور است که همیشه بوده چرا که تصویری که از بیرون می بینید همان تصویر شماست در بیرون و با برداشتن گام شما ازدرون به بیرون، گامی هم ازبیرون به درون شما شکل می گیردو این طور به نظر می آید که کائنات یک گام به سمت شما برداشته که درحقیقت این تصویر گام شماست در بیرون همانند آینه.

برای تحول درباورهای ذهنی، ابتدا می بایست ذهن خود را منعطف و نرم کنید.درواقع بت های درون خود را به نرمی بشکنید.هرتحول درذهن شما مستقیما درجسم شما نیز اثر می گذارد و هرتحول درجسم شما، درذهن شما اثر می گذارد.با تمرینات یوگا قدم گذاشتن درراه تحول، آسان می شود.در یوگا توجه خاصی به ذهن می شود.آنچه که درمورد ذهن باید بدانیم این است که ذهن ما مثل یک منشورعمل می کند و حقیقت را به صورتی تبدیل می کند که ما بتوانیم آن را درک کنیم.حقیقتی که یکتاست وقتی از منشورذهن گذرمی کند دوبعدی می شود و دوبعدی هارا به نشان میدهد: سفیدو سیاه و خیروشر.تاریک و روشن.ما بادیدن این دوبعدی ها، به جای خوب دیدن آنها شروع به قضاوت می کنیم و دوبعدی ها را دوتایی ها می بینیم و این منشائ تمام دشمنی هاست.هنگامی که دوبعدی ها را دوتایی می بینیم درواقع بین آن ها فاصله می بینیم و متوجه فصل اشتراک این دو نیستیم که هردو از یک منبع هستند و به هم ازآن نقطه وصلند فقط به شکل های متفاوت ظاهر شده اند.برای خوب دیدن، می بایست به عمق وجود خود سفرکنیم. یوگا این فرصت را به هرکس می دهد که از باورهای خودیک قدم پارا فراتر گذاشته و قدم به سرزمین وجودخود بگذارد و این مهم زمانی اتفاق می افتد که ما باوری نرم و منعطف داشته باشیم.

باورهای ما مثل سطح اقیانوسند و خود واقعی ما مثل عمق اقیانوس. هرچه سطح اقیانوس(همان باورهای ما) سخت تر، رسیدن به عمق آب سخت ترو هرچه سطح آب نرم تراست، رسیدن به عمق آب، سهل تر.نفوذ به ذهن یخ زده امکان پذیر نیست و برای رسیدن به عمق آن می بایست خورد شود ولی ذهنی که مثل آب نرم است نفوذ به عمق آن سهل و آسان است.به همین دلیل ناملایمات زندگی برای بعضی بسیار سخت و مشکل می آید و بعضی، آسان.
و بالاخره.با آساناهای یوگا که تواما روی هردو مقوله ذهن و جسم متمرکز است می توان به حقیقت وجودی خودمان، خود واقعی دست پیدا کرد.

    تعیین زمان مراجعه

    لطفا جهت تعیین زمان ماساژ، کلاس ها و کارگاه ها فرم زیر را تکمیل کنید. همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.