اصل احترام در یوگا

یکی از اصول مهم در یوگا، احترام است.احترام به معنای احترام گذاشتن به ارزش حیات موجودات نه احترام به خصوصیات اخلاقی و یا شخصیت کاذب یک انسان. اولین نکته ای که باید به آن توجه کنیم این است که هرآنچه دراین دنیا وجوددارد مسلما ارزش خلق شدن داشته است که خلق شده است چه درغیر این صورت دراین دنیا خلق نمی شد.

ارزش حیات موجودات به راحتی قابل دیدن نیست چرا که آن در هسته موجودات نهفته است و روی این هسته را پوسته ای ظاهری پوشانده و ما ابتدا درمواجهه با هرموجودی، آن پوسته ظاهری را می بینیم. به طور مثال دربرخورد با یک سوسک ابتدا پوسته ظاهری آن، یعنی یک سوسک سیاه که ازنظرمازشت و ترسناک است را می بینیم و به خود اجازه می دهیم که سریع به حیات آن سوسک خاتمه بدهیم فقط به این دلیل که برای ما خوشایند نیست. درحالیکه آن سوسک سیاه دارای یک ارزش حیات در وجود خود است که شایسته احترام است و این ارزش حیات در تمام موجودات یکسان است.

همین روال در برخورد با انسان ها نیزوجوددارد. ماهنگامی که با هرانسان برخورد می کنیم ابتدا با پوسته ظاهری آن شخص و یا به تعریفی با من کاذب آن شخص برخورد می کنیم و براساس آن شخصیت ظاهری، با آن فرد برخورد می کنیم. با چنین برخوردی فرد مقابل ما هم ازما همان چیزی را می بیند که مادیده ایم: شخصیت ظاهری ما و مسلما هنگامی که دو شخصیت ظاهری (کاذب )با هم برخورد می کنند انواع سود تفاهم ها و دشمنی ها بوجود می آید، ولی اگر درهنگام برخورد با هرچیز به ارزش حیات آن چیز توجه کنیم و بعد تصمیم بگیریم که چگونه باید با این شخصیت ظاهری مواجه شویم در لحظه برخورد با هرچیز خدارا می بینیم .هسته و پوسته را با هم می بینیم. خیرو شر را باهم می بینیم، خوبی و بدی را باهم می بینیم و این اصل دیدن است، دیدنی که انتخابی نیست و کامل است.دیدن یعنی همه چیزو هیچ چیز را باهم دیدن.

    تعیین زمان مراجعه

    لطفا جهت تعیین زمان ماساژ، کلاس ها و کارگاه ها فرم زیر را تکمیل کنید. همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.